Stichting Gilbert Burnay

De Stichting Gilbert BURNAY, die beheerd wordt door ATIC, werd in 1983 opgericht ter bevordering van specifieke onderzoeken op vlak van verwarming, ventilatie, luchtbehandeling en aanverwante takken. De « Stichting Gilbert Burnay » werd door ATIC opgericht uit erkentelijkheid voor de diensten die Professor Gilbert Burnay heeft verleend aan ATIC, evenals voor zijn bijdrage op het vakgebied.

De gestorte fondsen die ATIC vrijgeeft, bestaan uit een deel van de intresten van het kapitaal van de Stichting. Dit deel wordt elk jaar vastgesteld door de Raad van Bestuur van ATIC.

In augustus 2002 werden de universiteiten, hogescholen en andere organismen aangespoord om voorstellen te doen betreffende twee (niet exclusieve) hoofdthema’s, namelijk:

  • Onderzoekswerken die noodzakelijk zijn voor de in voege stelling van een reeks nieuwe Europese normen met betrekking tot de berekening van de warmteverliezen in gebouwen.
  • Onderzoekswerken op het domein van de “commissioning” met het oog op het samenstellen van meetinstrumenten en regels van goed vakmanschap bij de conceptie, montage, oplevering en geleiding van installaties met het oog op het realiseren van energiebesparingen.

Uit de diverse ingediende voorstellen, werd volgende onderzoekswerk geselecteerd:

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) verbond er zich toe om een onderzoekswerk uit te voeren, genaamd : “Warmtetransmissieverliezen in gebouwen. Implementatie van Europese normen in de Belgische normalisatie”.

Doel van het onderzoek:

De warmtetransmissieverliezen van gebouwen zijn basisberekeningen die door professionelen (architecten, studieburelen, aannemers, installateurs, fabrikanten) en overheden gebruikt worden voor het evalueren en controleren van de energetische prestaties van gebouwen en voor het ontwerpen van de klimaatinstallaties (verwarming, koeling) in gebouwen. Zij worden enkel aanvaard indien zij uitgevoerd zijn volgens de erkende genormaliseerde rekenmethodes.

Begin december 2005 werd een document afgewerkt met de delen A en B en werd dit ter informatie voorgelegd aan de BIN-commissie "Thermische isolatie".

Er bestaat sinds een aantal jaren een tekst die resulteerde uit geschetse voorgeschiedenis, deze tekst werd goedgekeurd door het BIN, en u kan deze via deze weg opvragen..

ATIC denkt na over een nieuw onderzoeksproject, dat nuttig moet zijn voor de ganse HVAC sector ... voorstellen zijn altijd welkom.