VERNIEUWDE CYCLUS 1 : HVAC en Sanitaire Installaties, principes

Business Brewery - Atic Leuven
Van 21 maart 2020 tot 4 juli 2020
0930 - 1600

21-03-2020: Lees eerst de mededeling alvorens verder te gaan! De eerste 3 lessen zullen dus op een andere manier worden gegeven, meer details later...

Wenst u de nodige kennis te verwerven over de basisconcepten voor het ontwerp van HVAC en sanitaire installaties?
Zeker niet aarzelen! Schrijf u nu in voor onze vernieuwde cyclus I. 

 • Deze cursus voorziet de nodige theoretische en technische bagage voor de erop volgende cycli over verwarmingsinstallaties, klimaatregelingsinstallaties, algemene technieken en alternatieve en duurzame HVAC installaties, en de nieuwe cyclus over sanitaire installaties.
 • De behandelde onderwerpen zijn: thermodynamica, warmte- en massa-overdracht, comfort en gezondheid, vloeistoftransport, energie met inbegrip van LCA en LCC, klimatologie, akoestiek en trillingen en brandveiligheid.
 • De aangeleerde concepten worden geïllustreerd met concrete voorbeelden en toepassingen op referentie-installaties.

Doelgroep

Deze vernieuwde cyclus I vormt een onmisbaar instrument voor bouwprofessionals die zich verder in ons vakgebied willen bekwamen. We denken hier bijvoorbeeld aan werknemers van studiebureaus, installateurs (chauffage en sanitair), ontwerpers, overheden, bouwheren voor openbare werken,...

OPTIONELE LES: REKENPROGRAMMA’S EN CASESTUDY'S // 6u

SESSIE (gratis) OPEN VOOR ALLE GEINTERESSEERDEN

Lesgevers: Ivan Verhaert (EES) en Maarten Sourbron (Python)

Datum: zaterdag 21 maart 2020 van 9.30 uur tot 16 uur (met lunchpauze en 2 koffiepauzes)

De ATIC-cursussen worden geïllustreerd met casestudies. Dit kunnen globale studies zijn, zoals de volledige dimensionering van een HVAC-installatie voor een referentiegebouw, of lokale studies voor een bepaald onderdeel van de installatie. In elk geval vertrouwt de ontwerper op numerieke systemen of rekenprogramma’s. ATIC biedt u een introductiesessie aan over de numerieke tools EES en PYTHON, waarbij concrete problemen worden opgelost die het verloop van cyclus 1 illustreren.

THERMODYNAMICA // 9u

Lesgever: Svend Bram - VUB

Data: zaterdag 28 maart 2020 van 9.30 tot 12.30 uur - zaterdag 9 mei 2020 van 13 tot 16 uur - zaterdag 16 mei 2020 van 13 tot 16 uur

De basiswetten van de thermodynamica worden in deze cursus behandeld. We bekijken hoe deze wetten kunnen worden gebruikt om de werking van de meest voorkomende technische componenten te beschrijven zoals pompen, ventilatoren, compressoren, warmtewisselaars en verbrandingskamers. Vervolgens wordt uitgelegd hoe men via een kringproces een koelmachine of warmtepomp kan realiseren en hoe de prestaties van dergelijke kringprocessen kan worden geëvalueerd. In het laatste deel van de cursus wordt uitgelegd hoe de toestand van vochtige lucht kan worden beschreven en met welke processen vochtige lucht kan worden geconditioneerd.

WARMTE- EN MASSA-OVERDRACHT // 9u

Lesgever: Wouter Van De Walle - DAIDALOS STUDIEBUREAU

Data: zaterdag 28 maart 2020 van 13u tot 16u - zaterdag 4 april 2020 van 13u tot 16u - zaterdag 25 april 2020 van 13u tot 16u

De fysica van de verschillende vormen van warmteoverdracht - geleiding, convectie en straling - wordt theoretisch uitgelegd, maar ook op een manier die de praktische toepassing ervan in de bouwsector laat zien. Illustraties en software-oefeningen versterken het begrip van het materiaal.

COMFORT EN GEZONDHEID // 12u

THERMISCH COMFORT (6u)

Lesgever: Etienne Poncelet

Data: zaterdag 4 april 2020 van 9.30 tot 12.30 uur - zaterdag 25 april 2020 van 9.30 tot 12.30 uur

Waarom is een correcte kamertemperatuur niet voldoende om een bevredigend algemeen thermisch comfort te garanderen? Hoe is de Fanger-definitie van comfort tot stand gekomen? Wat zijn de invloeden van asymmetrische straling, verwarmingslocaties, verticale temperatuurgradiënten? Wat is het juiste vloerontwerp voor voetcomfort? Een samenvatting van de beginselen en praktische richtlijnen.

WATERKWALITEIT (3u)

Lesgeefster: Karla Dinne - WTCB

Datum: Zaterdag 9 mei 2020 van 9.30 tot 12.30 uur

Het doel van deze cursus is de chemische, fysische en biologische eigenschappen van water toe te lichten en aan te geven wat de mogelijke gevolgen van deze onderbelichte aspecten zijn voor onze installaties. En dit zowel voor sanitaire als voor CV installaties.

INDOOR LUCHTKWALITEIT (3u)

Lesgevers: Karla Dinne (1u) en Tom Haerinck (2u) - WTCB

Datum: 20 juni 2020 van 13 tot 16u

In onze regio's brengen we gemiddeld 85% van de dag binnenshuis door. De lucht die we binnenshuis inademen is niet altijd van goede kwaliteit en kan specifiek vervuild zijn in vergelijking met de lucht buiten. De belangrijkste verontreinigende stoffen zijn deeltjes en vluchtige organische stoffen (VOS), maar er zijn ook micro-organismen zoals schimmels. Er zijn veel bronnen van luchtvervuiling in onze gebouwen: polluenten uit de buitenlucht, vervuilende stoffen die verband houden met het gebouw, de apparatuur en materialen die in gebouwen worden gebruikt, maar ook dewelke die het gevolg zijn van ons gebruik en ons gedrag. Bij IAQ spelen verschillende factoren een rol: temperatuur, luchtvochtigheid, luchtverversing en de aanwezigheid van vervuilende bronnen. Het waarborgen van een goede IAQ betekent zowel het beperken van de verontreinigende stoffen in onze binnenlucht als het waarborgen van een goede luchtverversing in het gebouw, respectievelijk de woning.

VLOESTOFTRANSPORT // 6u

Lesgever: Ivan Verhaert - UAntwerpen

Data: zaterdag 16 mei 2020 van 9.30 tot 12.30 uur - zaterdag 6 juni 2020 van 9.30 tot 12.30 uur

Het doel van deze cursus is om de basisprincipes van hydrostatica en hydrodynamica van vloeistofstromen vast te stellen. De cursus legt de relaties bloot tussen debieten, snelheden en drukverschillen in technische componenten zoals verwarmingsbuizen, luchtkanalen en luchtroosters. In deze les onderzoeken we ook de belangrijkste technieken voor het meten van de vloeistofdruk en het debiet. Deze cursus wordt uitgebreid geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

ENERGIE EN LIFE CYCLE ANALYSIS / LIFE CYCLE COST ANALYSIS // 3u

Lesgever: Matthias Buyle - Universiteit Antwerpen  

Datum: woensdag 24 juni 2020 van 18 tot 21 uur. 

Principes en methodologie: in deze cursus worden de basisprincipes van de energieanalyse behandeld en wordt het belang van een globale aanpak benadrukt. Ook basisconcepten van de financiële analyse komen aan bod, zoals ROI (return on investment), TCO (total cost of ownership) of NPV (netto contante waarde).

KLIMATOLOGIE // 3u

Lesgeefster: Elisa Van Kenhove - UGent

Datum: Zaterdag 13 juni 2020 van 9.30 tot 12.30 uur.

Ons buitenklimaat bepaalt in grote mate de noodzaak tot verwarmen en koelen van de bewoonde binnenomgeving. Temperatuur, bezonning, windaanval, vochtigheid zijn hier een aantal elementen van. In deze cursus worden al deze componenten gedefinieerd en wordt aangeleerd hoe ze te gebruiken om de externe thermische belastingen te berekenen.

AKOESTIEK EN TRILLINGEN – PRINCIPES // 3u

Lesgever: Filip Verbandt – Eva International

Datum: zaterdag 13 juni 2020 van 13u tot 16u

Geluidscomfort speelt een vooraanstaande rol in alle HVAC - installaties. Alle installaties veroorzaken een of andere vorm van geluid. Het is belangrijk om de juiste oorsprong van deze geluidsproductie en de wetten van de voortplanting van geluid te kennen. Welk geluidsniveau is aanvaardbaar in welke omstandigheden? Deze theoretische achtergrond zal de cursist in staat stellen om de nodige maatregelen te nemen om geluid tot het vereiste of aanbevolen niveau te reduceren.

BRANDVEILIGHEID IN GEBOUWEN // 3u

Lesgever: Jean-Philippe Vériter - Seco

Datum: Woensdag 1 juli 2020 van 18 tot 21uur.

Basiskennis en doelstellingen, wetgeving, in relatie tot en met betrekking tot technische installaties (compartimentering, voorzieningen, uitrustingen, afdichtingen, enz) en ontrokingssystemen.

WORKSHOP // 6u

Leraars: allen

Datum: Zaterdag 27 juni 2020 van 9.30 uur tot 16 uur (met een lunchpauze en 2 koffiepauzes)

De workshop bestaat enerzijds uit de toepassing van het in de cursus gegeven didactisch materiaal en het gebruik ervan op een referentiegebouw; anderzijds kunnen de deelnemers vragen stellen over de inhoud van de gegeven cursussen. Met andere woorden, de workshop is de ideale oefensessie voor het examen, omdat vergelijkbare vragen worden behandeld.

(OPTIONEEL) EXAMEN // 4u

Datum: zaterdag 29 augustus 2020 van 9.30 uur tot 13.30 uur.

ATIC examens zijn altijd open boek examens. U kunt een praktische oefening verwachten. Vergeet dus niet je laptop en je lesmateriaal mee te brengen.

 

 

INSCHRIJVEN:

 • Individueel ATIC lid of bedrijfslid € 2340
 • Geen lid € 2700
 • Lid WTCB of Techlink € 2520

U kan uw deelneming reserveren en het aangeduide bedrag overschrijven op rekening nr: IBAN: BE96 2300 1003 8005 - BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding: “Inschrijving cyclus 1 - 2020” met naam en eventueel factuurnummer.

 • U schrijft zich best in voor 15 maart 2020.
 • *Bij onmiddellijke betaling (d.i. voor 28 maart 2020 ! Dus u betaalt VOOR U UW FACTUUR ONTVANGT !), krijgt u 100 euro retour, u betaalt dus minder voor uw lessenreeks !
 • *Wij zijn niet onderworpen aan de btw
 • De cyclus omvat 64 lesuren, inclusief workshop + 4 uur examen
 • U ontvangt elektronisch cursusmateriaal ter ondersteuning van de lessenreeks

WAAR:

BUSINESS BREWERY - (waar Atic ook zijn kantoor heeft, het vroegere BedrijvenCentrum)
Interleuvenlaan 62
B-3000 Leuven

 • https://www.businessbrewery.be/nl/contact/  hier klikt u door, google maps
 • Makkelijke toegang met het openbaar vervoer vanaf het station van Leuven, perron 5, om het kwartier is er een bus, de busrit duurt ook een kwartier 

Tijdstip en catering:

 • Telkens op zaterdag van 9.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 16.00u.
 • Een koffiepauze wordt voorzien in elk blok van 3 uur les.
 • Op zaterdagen waar 2 lessen werden geprogrammeerd, wordt een licht walking buffet voorzien ‘s middags.

SUBSIDIES:

 • Deelnemers die gebruik wensen te maken van de KMO-portefeuille kunnen hun aanvraag indienen VOOR aanvang van de lessen of ten laatste bij ontvangst factuur. 
 • Opgelet, de aanvraag voor KMO-portefeuille moet ingediend zijn ten laatste 14 kalenderdagen na datum van aanvang van de lessen, m.n. hier uiterlijk liefst voor 10 april 2020. 
 • Kijk op volgende websites voor verdere informatie:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor KMO’s gelegen in Vlaanderen (erkenningsnummer ATIC: DV.O105602)
 • www.wallonie.be voor bedrijven gelegen in Wallonië
 • www.leforem.be of www.vdab.be voor natuurlijke personen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

ATIC vraagt om de deelnameprijs aan alle ATIC evenementen ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving. Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u op de dag van de aanvang van de lessen/studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie. Onze facturen zijn contant betaalbaar.  Indien u wenst te betalen met KMO Portefeuille, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. 

 • Een wijziging in de deelname (naam deelnemer/facturatieadres ..) kan per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) ingediend worden tot 2 dagen voor de start van het ATIC evenement.
 • Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor de start van het evenement. In dit geval is de annulering gratis.
 • No-show: het bedrag van uw inschrijving is integraal verschuldigd.
 • Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
 • ATIC is niet onderworpen aan de BTW.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil. Rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van geschillen.
 • Door u elektronisch in te schrijven bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden aanvaardt.
Startdatum 21 maart 2020
Startuur 09u30
Einddatum 4 juli 2020
Einduur 16u00
Locatie Business Brewery - Atic Leuven
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Korte vragenlijsten